Informatietafel Hersenletsel

Het team

Regisseur van deze tafel: Jessica Slijpen

Deelnemers aan deze tafel zijn: 

 • Hersenstichting | Els van der Rhee
 • Hersenletsel.nl | Michiel Lindhout
 • Breinlijn | Mark van Duin
 • Casemanagers Hersenletsel | Ilse Claessen  
 • Wegwijzer-hersenletsel.nl | Dewi van der Vaart

Laat ons weten wat je van onze conceptbrochure over hersenletsel en re-integratie vindt. En help ons mee om nog meer meningen op te halen!

Vanaf 20 september 2021 wordt de conceptbrochure over hersenletsel en re-integratie verspreid onder de doelgroep, naasten en professionals om feedback op te halen. Naast feedback via een online vragenlijst wordt ook een aantal mensen gevraagd om de conceptbrochure op papier te beoordelen. 

Waarom deze brochure? Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en evenzeer over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. Daarom werken we aan  een brochure om mensen met hersenletsel vroegtijdig te informeren over de bijzonderheden die met re-integratie bij hersenletsel aan de orde kunnen zijn.

Op het voorblad van de conceptbrochure staat een link naar de bijbehorende vragenlijst. Invullen kost ongeveer 10 minuten en kan t/m 31-10-2021.

Wil je anderen op deze conceptbrochure en vragenlijst attenderen? We sturen je graag een concepttekst. Laat het ons even weten via deze link of gebruik ons linkedin-bericht.

Uitwerking MVP

Twee partners van de informatietafel hebben de opbrengsten van de workshop uitgewerkt tot een eerste versie van een Minimum Viable Product (MVP). 

Informatie is geclusterd en geordend om op een logische manier mensen die onlangs hersenletsel op hebben gelopen op weg te helpen in hun re-integratie. Voor de MVP wordt uitgegaan van een printbare PDF die o.a. online wordt aangeboden op werkenmethersenletsel.nl

De informatietafel Hersenletsel bespreekt het eerste concept op 8 juli 2021. Vervolgens zal de MVP verder uitgewerkt worden met een tekstschrijver, vormgeving en juridische toets. En daarna worden voorgelegd aan professionals en de doelgroep om reacties op te halen.

8 juni 2021 Workshop Informatietafel: analyse resultaten fase Begrip

Tijdens een dynamische workshop zijn de partners van de informatietafel op 8 juni 2021 aan de slag gegaan met de verzamelde informatie uit de fase Begrip. In deze fase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Onderzoek onder de doelgroep (vragenlijst, zie onderstaand)
 • Onderzoek onder professionals (vragenlijst, zie onderstaand)
 • Expertinterviews
 • Data-Analyse website partners informatietafel
 • Analyse informatievragen doelgroep aan partners informatietafel
 • Literatuuronderzoek (o.a. Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie, juni 2021)
 • Deskresearch online informatiebronnen
 • Onderzoek online zoekgedrag

De resultaten van de onderzoeken zijn in de workshopruimte zichtbaar opgehangen en gezamenlijk doorgenomen. Zo ontstond een gedeeld inzicht in het informatievraagstuk.

Met dank aan de Hersenstichting voor hun gastvrijheid

Image
Briefing

Vervolgens heeft de informatietafel aan de hand van vooraf bepaalde criteria vastgesteld dat er voldoende aanleiding én gelegenheid is om een verbeterslag te maken in de informatievoorziening. Hierbij wordt gedacht aan een informatieproduct dat mensen met hersenletsel die gaan re-integreren zo vroegtijdig mogelijk op weg helpt met relevante informatie en tips die specifiek zijn voor de situatie met hersenletsel.

Met dit algemene beeld in gedachten is een subgroep tijdens de workshop alle opgehaalde kennis nagelopen en heeft de relevante informatie op plakbriefjes geschreven. Een tweede subgroep heeft de informatie geordend in een matrix, naar NAH Specifiek versus WVP Generiek & Must have versus Nice to have.

Een derde subgroep boog zich over mogelijke vormen van informatieproducten en vindplaatsen van de doelgroep in de desbetreffende situatie.

Image
kiezen

Inhoudelijke voorbeelden die in het informatieproduct informatieproduct aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: 

 • de onzichtbare gevolgen en manieren om die bij alle betrokkenen in beeld te brengen,
 • het bestaan en belang van gespecialiseerde re-integratiebegeleiders,
 • voorbereidingen op gesprekken
 • en het betrekken van naasten.

Jessica Slijpen, tafelregisseur over Design Thinking.

Image
Jessica Slijpen, tafelregisseur in actie

Vragenlijst voor professionals: Informatie over stappen re-integratie na hersenletsel (nah)

Er is veel informatie beschikbaar over het wettelijke proces dat bepaalt of iemand bij ziekte weer aan het werk kan (het re-integratieproces). Toch blijken mensen met hersenletsel (NAH) - en hun naasten - niet altijd de informatie te hebben die zij nodig hebben. Het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel wil hier verbetering in aanbrengen.

Werk jij met mensen met hersenletsel in hun re-integratietraject naar werk (Wet verbetering poortwachter)? We willen graag jouw mening weten over de informatievoorziening over dit onderwerp.

In deze vragenlijst kun je jouw ervaringen met ons delen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De vragenlijst is anoniem. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Op-Weg-Wijzer hersenletsel. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op opwegwijzer.nl.

Ga hier naar de vragenlijst

Vragenlijst voor particulieren: Informatie over stappen re-integratie na hersenletsel (nah)

Het re-integratieproces is een wettelijke proces dat bepaalt of je bij ziekte weer aan het werk kan. De informatie over het re-integratieproces blijkt niet altijd aan te sluiten bij de vragen die mensen hebben. Het project Op-Weg-Wijzer wil hier specifiek voor mensen met hersenletsel en hun naasten graag iets aan doen. 

Heb jij de afgelopen drie jaar hersenletsel opgelopen én werkte je in loondienst toen dit gebeurde? We willen graag weten of je de juiste informatie krijgt/vindt over de re-integratie.

In deze vragenlijst kun je jouw ervaringen met ons delen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Ook naasten kunnen de vragenlijst invullen. En doorsturen mag natuurlijk ook.

De vragenlijst is anoniem. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel. In dit project werken de Hersenstichting, Patiëntenvereniging hersenletsel.nl, Breinlijn, Casemanagement Hersenletsel en Watvindik themagericht samen aan de verbetering van de informatievoorziening. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op opwegwijzer.nl.

Vul hier de vragenlijst in!

 

Uitwerking fase Begrip voor thema "Inzicht in stappen re-integratie"

Voordat een verbeterslag gemaakt kan worden met een thema, is het van belang om goed te snappen waarom de huidige informatievoorziening niet voldoet. Vinden mensen de informatie niet (tijdig), wordt de informatie niet op de juiste manier aangeboden, of hebben mensen behoefte aan andere informatie. Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, heeft de informatietafel een aantal onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze worden in mei 2021 uitgevoerd. De belangrijkste is een vragenlijst onder de doelgroep: mensen met hersenletsel (en hun naasten) die nu in een re-integratietraject zitten of dit onlangs afgerond hebben. Er komt ook een vragenlijst voor professionals die met deze doelgroep werken. Daarnaast worden experts geïnterviewd en wordt desk research en data-analyse uitgevoerd.

Image
Emoties rondom zoeken

Kick Off bijeenkomst 17 maart 2021

De informatietafel hersenletsel is voortvarend van start gegaan met de selectie van een eerste thema waarop duidelijk behoefte is aan verbetering van de informatievoorziening. Het gekozen thema is: "Inzicht in stappen re-integratie". Om tot dit thema te komen is een zorgvuldig proces doorgelopen.

De regisseur van de informatietafel heeft tevoren allerlei mogelijke thema's geïnventariseerd.

 • Twee vragenlijsten onder de doelgroep - mensen met hersenletsel en hun naasten - vormden daarvoor de basis.
 • Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de partners aan de informatietafel, wetenschappers en is er literatuuronderzoek gedaan. Op basis van 10 criteria wordt bepaald of een thema geschikt is om op te pakken in het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel.

Tijdens de kick-off heeft de informatietafel eerst een pre-selectie van thema's gemaakt en deze vervolgens aangehouden tegen de criteria. Daaruit volgde "Inzicht in stappen re-integratie" als eerste thema om op te pakken. Het thema "Informatie over diagnostiek" is als voorlopig tweede thema benoemd.

Vanaf 20 september 2021 wordt de conceptbrochure over hersenletsel en re-integratie verspreid onder de doelgroep, naasten en professionals om feedback op te halen. Naast feedback via een online vragenlijst wordt ook een aantal mensen gevraagd om de conceptbrochure op papier te beoordelen. 

Waarom deze brochure? Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en evenzeer over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. Daarom werken we aan  een brochure om mensen met hersenletsel vroegtijdig te informeren over de bijzonderheden die met re-integratie bij hersenletsel aan de orde kunnen zijn.

Op het voorblad van de conceptbrochure staat een link naar de bijbehorende vragenlijst. Invullen kost ongeveer 10 minuten en kan t/m 31-10-2021.

Wil je anderen op deze conceptbrochure en vragenlijst attenderen? We sturen je graag een concepttekst. Laat het ons even weten via deze link of gebruik ons linkedin-bericht.